Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Δήμος Αμφίπολης : Δεκτή η προσφυγή των 14 συμβασιούχων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Άκυρη η απόλυσή τους

ΘΕΜΑ: Εξέταση προσφυγής των κ.κ. Γκουμούτση Γεωργίου του Σπύρου, Δέσπου
Άγγελου του Γεωργίου, Εφραιμίδη Βασιλείου του Νικολάου, Κερασίδου Φωτεινής του
Γεωργίου, Κουρτσίδη Διονυσίου του Ισαάκ, Παγκάλτζη Παύλου του Ιωάννη, Μπατζέλου
Παντελή του Δημητρίου, Σακαράκη Γεωργίου του Αθανασίου, Ταλουμτζή Γεωργίου του
Πασχάλη, Τικοζίδου Παναγιώτας του Οδυσσέα, Τόλιου Αθανασίου του Δημητρίου,
Τσακμάκη Χρίστου του Νικολάου, Χατζηθεοδωρίδη Βαλεντίνου του Θεόδωρου, Χίτου
Ζωής του Θεωδόρου, κατοίκων Σερρών, κατά της αριθ.8/3052/20-4-2017 απόφασης
του Δημάρχου Αμφίπολης, με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ.36/12536/30-12-2016
όμοια περί αυτοδίκαιης παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ του τομέα καθαριότητας
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις των άρθρων 58,61,214,227,238,280,283 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
Α’).
2.Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 24 του Π.Δ.142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α΄).
3.Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α)
4.Την αριθ.14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017)
5.Τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ.1 του Ν.3463/06: Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114 Α):
6.Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/07: Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143 Α)
2
7.Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’) και του άρθρου 16 του
Ν.4429/2016 (ΦΕΚ 199 Α’)
8.Το αριθ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9./51/οικ.27778/27-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί ‘’Παράταση συμβάσεων προσωπικού στον
τομέα της καθαριότητας’’ και το αριθ.πρωτ.4364/10-3-2017 όμοιο του Υπουργείου Εσωτερικών
περί ‘’Αυτοδίκαιης παράτασης συμβάσεων προσωπικού καθαριότητας’’
9.Την αριθ.11/4319/30-4-2015 απόφαση του Δημάρχου Αμφίπολης περί ‘’Πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα
8 μηνών, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015’’ με την οποία οι συμβάσεις για κάλυψη
έκτακτων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας είχαν έναρξη στις 5-5-2015 με ισχύ έως 4-1-
2016.
10.Την αριθ.35/14174/31-12-2015 απόφαση του Δημάρχου Αμφίπολης περί ‘’Παράτασης
συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(εργαζόμενοι για χρονικό διάστημα 8 μηνών της ΣΟΧ 1/2015) με την οποία έγινε παράταση
των συμβάσεων στην υπηρεσία καθαριότητας έως 31-12-2016
11.Την αριθ.36/12536/30-12-2016 απόφαση του Δημάρχου Αμφίπολης περί ‘’Αυτοδίκαιης
παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ του τομέα καθαριότητας της ΣΟΧ 1/2015’’ με την οποία έγινε
αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας έως 31-
12-2017
12.Την αριθ.8/3052/20-4-2017 απόφαση του Δημάρχου Αμφίπολης περί ‘’Τροποποίησης της
αριθ. 36/12536/30-12-2016 όμοιας’’ με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης των
συμβάσεων η 30-4-2017
13.Την από 4-5-2017 προσφυγή δεκατεσσάρων εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αμφίπολης, που
κατατέθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Δ/νση Διοίκησης και έλαβε
αρ.πρωτ.28076/4-5-2017 (αριθ.πρωτ.7119/8-5-2017 Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού
Ν.Σερρών), με την οποία ζητείται η ακύρωση της αριθ.8/3052/20-4-2017 απόφασης του
Δημάρχου Αμφίπολης, η οποία τροποποιεί την αριθ.36/12536/30-12-2016 όμοια ως προς την
ημερομηνία λήξης των συμβάσεων
14.Το αριθ.πρωτ.3970/22-5-2017 έγγραφο του Δήμου Αμφίπολης, με την γνωμοδότηση της
δικηγόρου του Πρωτοδικείου Σερρών, σε απάντηση των αριθ.7119/9-5-2017 και 8263/25-5-
2017 όμοιων δικών μας, με τα οποία ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία για την εξέταση της
προσφυγής.
15.Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει
έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων
των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των
συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 & 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 ο
Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
3
(2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί
απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Η άσκηση της ειδικής
διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον
των αρμόδιων δικαστηρίων.
Επειδή, ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι : α) το έννομο συμφέρον
του προσφεύγοντος, το οποίο πρέπει να είναι προσωπικό (να υπάρχει ειδικός δεσμός του
προσφεύγοντος με την προσβαλλόμενη πράξη), άμεσο (την βλάβη να υφίσταται ο ίδιος ο
προσφεύγων) και ενεστώς (τόσο κατά το χρόνο λήψης της απόφασης όσο και κατά τον χρόνο
άσκησης της προσφυγής, καθώς και κατά τον χρόνο εξέτασης αυτής), η δε εκ της
προσβαλλόμενης πράξης βλάβη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη β) η
προθεσμία για την άσκησή της και γ) η φύση της προσβαλλόμενης πράξης.
Επειδή, η ανωτέρω προσφυγή ασκείται εντός της νομίμου προθεσμίας των 15 ημερών με
αριθ.πρωτ.28076/4-5-2017 (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Δ/νση Διοίκησης)
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007, η διάρκεια απασχόλησης
του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες και ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη
νέας σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4351/2015 «Για την καθαριότητα των
κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και
των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. παρατείνονται
αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, καθώς και όσες
ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4429/2016 «Οι ισχύουσες ατομικές
συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων
υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης
για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την
εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται
αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης…»
Επειδή, σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.4364/10-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, η
αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα των κτιρίων των
ΟΤΑ έως 31-12-2017, γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και δεν καταλείπεται
διακριτική ευχέρεια για την εφαρμογή αυτής, η οποία και καθίσταται υποχρεωτική για όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς
Επειδή, ο Δήμαρχος Αμφίπολης με την αριθ.8/3052/20-4-2017 απόφαση του τροποποίησε
την αριθ.36/12536/30-12-2016 προγενέστερη όμοια, περί αυτοδίκαιης παράτασης των
ισχυουσών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού του
Δήμου που απασχολείται στην υπηρεσία καθαριότητας, ως προς την ημερομηνία λήξης των
συμβάσεων, έως δηλαδή 30-4-2017, προκειμένου η συνολική διάρκεια απασχόλησης να μην
4
υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό όριο των 24 μηνών με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004
Επειδή, με την ανωτέρω απόφαση ο δήμαρχος Αμφίπολης ενήργησε κατά παράβαση όλων
των προαναφερόμενων διατάξεων και οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με αποτέλεσμα
την λύση των συμβάσεων του ανωτέρω προσωπικού στις 30-4-2017, δηλ. οκτώ μήνες
νωρίτερα από τα χρονικά όρια που θέτει η νομοθεσία
Επειδή, η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 16 του Ν.4429/2016
συνιστά δέσμια αρμοδιότητα για τα αρμόδια όργανα, τα οποία πρέπει να προασπίσουν την
δημόσια υγεία και να εφαρμόσουν τις διατάξεις του νόμου ως έχουν υποχρέωση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κάνουμε δεκτή την προσφυγή των κ.κ. Γκουμούτση Γεωργίου του Σπύρου, Δέσπου Άγγελου
του Γεωργίου, Εφραιμίδη Βασιλείου του Νικολάου, Κερασίδου Φωτεινής του Γεωργίου,
Κουρτσίδη Διονυσίου του Ισαάκ, Παγκάλτζη Παύλου του Ιωάννη, Μπατζέλου Παντελή του
Δημητρίου, Σακαράκη Γεωργίου του Αθανασίου, Ταλουμτζή Γεωργίου του Πασχάλη, Τικοζίδου
Παναγιώτας του Οδυσσέα, Τόλιου Αθανασίου του Δημητρίου, Τσακμάκη Χρίστου του Νικολάου,
Χατζηθεοδωρίδη Βαλεντίνου του Θεόδωρου, Χίτου Ζωής του Θεωδόρου, κατοίκων Σερρών
και ακυρώνουμε την αριθ.8/3052/20-4-2017 απόφαση του Δημάρχου Αμφίπολης, με την
οποία τροποποιήθηκε η αριθ.36/12536/30-12-2016 όμοια, περί αυτοδίκαιης παράτασης
συμβάσεων ΙΔΟΧ του τομέα καθαριότητας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας.
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του N.
3463/2006, μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152
του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006), που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη, στην οδό Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11 Τ.Κ. 54008, εντός προθεσμίας
ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης, ή την κοινοποίηση της, ή αφότου έλαβε γνώση
αυτής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ
 
 
 
 http://epiloges.tv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου